Algemene voorwaarden

1.

www.vcs-bedrijven.be is de website voor professionele klanten van Vlaamse Container Service bvba, met maatschappelijke zetel te Seringenstraat 19, 2340 Beerse (uitbatingszetel: Steenweg op Hoogstraten 72 unit 7, 2330 Merksplas) en gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. BE 0664.568.279.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00 telefonisch bereikbaar op het nummer 0800 64666. Je kunt ons via e-mail bereiken op klantenservice1@vlaamsecontainerservice.be

2.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die we met jou afsluiten. Wij hebben het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tussen ons te sluiten overeenkomsten is de versie van onze algemene voorwaarden van toepassing die op het moment van de contractsluiting geldt.

3.

Wij verwijzen tevens naar onze privacyverklaring en disclaimer welke eveneens toepassing vinden. Je kunt deze hier nalezen.

4.

De klant moet zich registreren om een bestelling te kunnen plaatsen. Hij verbindt er zich toe zijn persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen en actueel te houden.

5.

Je kunt gemakkelijk en veilig online betalen op de website van Vlaamse Container Service bvba.

6.

De klant verbindt zich er toe volgende voorschriften met betrekking tot de reiniging van de containers strikt na te leven:

  • Vlaamse Container Service bvba stelt een sticker ter beschikking die op de te reinigen container dienen te worden gekleefd. Dit dient te gebeuren ter herkenning van de te reinigen container. De klant is ervan op de hoogte dat de Vlaamse Container Service bvba een sticker op zijn container kleeft;
  • De reiniging gebeurt op het adres als door de klant opgegeven. De klant is gehouden eventuele adreswijzigingen één maand op voorhand te melden. Dit kan gebeuren telefonisch (op het nummer 0800 64 666), dan wel via de website www.vcs-bedrijven.be. De klant dient in het oog te houden of hij een bevestiging bekomt van de adreswijziging bij gebreke waaraan hij het nieuwe adres opnieuw dient mee te delen;
  • Indien wij op het nieuwe adres geen reiniging aanbieden kan u de terugbetaling vragen van het niet verbruikte deel van het door u betaalde bedrag voor het betreffende jaar (proportioneel op basis van de verhouding niet-uitgevoerde reinigingsbeurten /4 of /12, afhankelijk van het abonnement).
  • De klant dient ervoor te zorgen dat zijn container leeg is op het moment dat deze gereinigd moet worden. De container mag ook niet met een slot afgesloten zijn;
  • De klant verbindt er zich toe geen vet, bakolie, losse uitwerpselen van dieren, kattenbakvulling en/of andere (door de wetgever of de huisvuilophaalmaatschappij) verboden producten in de container te gooien. De klant verbindt er zich verder toe geen extreem vuile containers te laten reinigen;
  • De containerreiniging gebeurt op vooraf afgesproken dagen in overleg met de klant en dit tot uiterlijk 19 uur, tenzij er door Vlaamse Container Service bvba andere data en uren worden meegedeeld aan de klant. De klant verbindt er zich dan ook toe zijn container op deze dag tot minstens 19 uur (tenzij andere uren worden meegedeeld door Vlaamse Container Service bvba) ter beschikking te stellen.

Indien de klant zich niet aan deze voorschriften houdt, behoudt Vlaamse Container Service bvba zich het recht voor de reiniging niet uit te voeren zonder dat dit kan leiden tot enige aanspraak en/of vordering van de klant opzichtens Vlaamse Container Service bvba.

7.

De klant verklaart te weten dat het voertuig van Vlaamse Container Service bvba waarmee de reiniging gebeurt zwaarder is dan 7,5 ton. Hij bevestigt dat zo’n voertuig wel degelijk de straat in kan/mag rijden waar de container zich bevindt.

8.

Indien door vorst, sneeuw, mechanische pech, files of andere gevallen van overmacht een voorziene reinigingsbeurt niet kan worden uitgevoerd, tracht Vlaamse Container Service bvba de klant daarvan op voorhand op de hoogte te brengen. Dit kan gebeuren met alle mogelijke communicatiemiddelen naar keuze van Vlaamse Container Service bvba zoals via een melding op de website, SMS, e-mail enz.

Als reinigingsbeurten niet kunnen doorgaan heeft de klant recht op een of meer extra beurten voor zover op jaarbasis het totaal van 4 of 12 reinigingen niet werd gehaald. Dit wordt beoordeeld op het einde van het lopend abonnement. Het abonnement wordt in dat geval ook kosteloos verlengd met de periode als nodig om de extra beurt(en) doorgang te laten vinden. De klant wordt dan voor de normale vervaldag verwittigd van de nieuwe vervaldag van het contract.

9.

Facturen worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum.

Bij verlenging van de overeenkomst wordt opnieuw een factuur voor een jaar toegezonden (zie evenwel art. 5 van deze voorwaarden).

De facturen zijn verschuldigd en de betalingen dienen te gebeuren voor aanvang van de dienstverlening waarop de betaling betrekking heeft.

Onze facturen zijn -behoudens expliciete andere overeenkomst- contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Beerse en dit in Euro.

Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag. Tevens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Elke betaling van de klant wordt eerst toegerekend op eventueel vervallen intresten en/of schadevergoedingen en vervolgens op de oudste verschuldigde vorderingen van ons op de klant.

Wij behouden ons tevens het recht voor onze dienstverlening niet aan te vatten of te staken ingeval van niet-tijdige betaling.

10.

Onze contracten worden aangegaan voor de duur van één jaar en zijn stilzwijgend verlengbaar. De modaliteiten hiervan worden aangegeven in de kader op de bestelpagina van de website.

Ingeval de klant tijdens de periode van verlenging de overeenkomst correct beëindigt, wordt het door hem reeds betaalde bedrag proportioneel terugbetaald (verhouding in het kader van de reeds gedane reinigingen dat jaar /4 of /12, afhankelijk van het abonnement).

11.

Wij hebben het recht onze tarieven jaarlijks aan te passen. Ingeval er een aanpassing plaatsheeft heeft de klant sowieso (en ook buiten de opgegeven opzegtermijn) het recht het contract niet te laten verlengen. Hij kan dit laten weten zonder een opzegtermijn te moeten naleven tot op het moment dat de verlenging ingaat.

De klant verbindt er zich overigens toe na het einde van het contract geen stickers als geleverd door Vlaamse Container Service bvba meer te kleven op containers.

12.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden uit welken hoofde ook voor onze lichte fout, behoudens bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van onze onderneming.

13.

Ingeval de klant het contract tijdens de duurtijd daarvan stopzet zonder wettelijke grond daarvoor te hebben, blijft het abonnementsbedrag voor het lopende jaar verschuldigd. Als wij het contract tijdens de duurtijd daarvan stopzetten zonder wettelijke grond daarvoor te hebben, is de klant gerechtigd op terugbetaling van het voor het ganse jaar verschuldigde bedrag voor zover dit effectief al werd betaald door de klant, en daarvoor nog geen reinigingen werden verricht.

14.

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

15.

Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.